Všeobecné dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (VODP)

(platné od 01.01.2012)

PDF Všeobecné obchodní a dodací podmínky – stáhnout PDF

Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek fy. Ozubená kola s.r.o. je úprava způsobu realizace zakázek mezi společností Ozubená kola s.r.o. a objednavatelem.
VODP jsou nedílnou součástí všech obchodních smluv Ozubená kola s.r.o. a platí pro veškerá obchodní spojení, související s výrobou a dodáním produktů. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. Objednavatel podáním objednávky uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci veškerého obchodního spojení a vzdává se uplatnění vlastních nákupních či obdobných podmínek.

 

1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1.
Objednávky se podávají písemně, objednávka se považuje za přijatou pouze tehdy, je-li firmou Ozubená kola s.r.o. akceptována též písemnou formou. Pokud je objednávka podána ústně, řídí se zadání všech parametrů záznamy fy. Ozubená kola s.r.o. učiněnými při objednávce.

1.2.
Není-li dohodnuto jinak, cenou je rozuměno cena Ex-Works, Rudná u Prahy, Česká republika; účtování DPH se řídí aktuálně platnými a účinnými právními předpisy ČR.

1.3.
Povolená množstevní odchylka činí při objednávce do 500 kusů plus minus 10% z objednaného množství kusů, při objednávce 501 – 1000 kusů plus minus 5% z objednaného množství kusů, při objednávce 1001 – 5000 kusů plus minus 2% z objednaného množství kusů, při objednávce 5001 a více kusů 1% z objednaného množství kusů (např. pokud si Objednavatel objedná 2000 kusů, dodavatel je oprávněn dodat jakékoliv množství v rozmezí 1960 až 2040 kusů). Cena zakázky vychází ze skutečně dodaného množství kusů.

 

2. Dodání a dodací lhůty

2.1.
Dodací lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy Ozubená kola s.r.o. obdržela od objednavatele kompletní a bezchybné specifikace a podklady k výrobě (dále jen výrobní podklady), a to s přihlédnutím k technologickým možnostem Ozubená kola s.r.o.. V případě, kdy jsou v již převzatých výrobních podkladech zjištěny nejasnosti či nepřesnosti vyžadující další objasnění či korekci, vyhrazuje si Ozubená kola s.r.o. právo na určení nové dodací lhůty, případně na odmítnutí zakázky. Jsou-li chybné údaje doplněny při převzetí zakázky, platí údaje dle výkazu výrobce. Pokud jsou výrobní podklady dodány po 12.00 hod. dohodnutého dne, prodlužuje se dohodnutá dodací lhůta automaticky o jeden den.

2.2.
Ozubená kola s.r.o. vynaloží veškeré možné úsilí ke včasnému dodání objednaného produktu objednavateli, a to v souladu s písemně (popř. ústně) sjednanými dodacími lhůtami. Všechny dodací lhůty, dohodnuté ať už písemně či jinak, jsou pouze odhadní, nikoliv závazné. Za předpokladu, že Ozubená kola s.r.o. vynaloží odpovídající úsilí ke včasnému dodání produktu, není Ozubená kola s.r.o. odpovědna za pozdější dodání. Bez ohledu na výše uvedené, Ozubená kola s.r.o. není odpovědna za pozdní dodání či nedodání produktu, které je mimo rámec kontroly Ozubená kola s.r.o.. Ozubená kola s.r.o. není v žádném případě odpovědna objednavateli za jakoukoliv jeho/její ztrátu nebo škodu, zejména ztrátu na zisku či tržbě, ztrátu důvěry či klientely, pošramocení dobré pověsti firmy a finanční újmu jakéhokoliv druhu.

 

3. Vyšší moc

3.1.
Není-li Ozubená kola s.r.o. při veškerém svém situaci odpovídajícím úsilí schopna dostát podmínkám sjednaného kontraktu v důsledku zásahu vyšší moci, má právo bez dalšího oprávnění odstoupit od dané smlouvy, popř. přiměřeně změnit délku sjednané dodací lhůty či množství objednaných produktů. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození strojů a zařízení závodu následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, zákazy dodávek podmíněné autorskými právy (bez ohledu na to, zda se vyskytnou na straně Ozubená kola s.r.o., jejich dodavatelů či objednavatele), nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci nemůže objednavatel uplatňovat vůči Ozubená kola s.r.o. žádné sankce či ekvivalentní nároky.

 

4. Platební podmínky

4.1.
Faktury budou uhrazeny ke dni splatnosti, a to bez jakýchkoliv srážek. Reklamace nemá odkladný vliv na splatnost faktury.

4.2.
Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet Ozubená kola s.r.o..

4.3.
Všechny splatné pohledávky Ozubená kola s.r.o. musejí být uhrazeny k datům uvedeným na fakturách.

4.4.
Ozubená kola s.r.o. má právo odmítnout výrobu i dodání produktů objednavateli, který má vůči Ozubená kola s.r.o. dluh po splatnosti.

4.5.
Objednavateli je povoleno započíst vzájemnou pohledávku vůči Ozubená kola s.r.o. pouze po předchozím písemném souhlasu Ozubená kola s.r.o..

4.6.
Ozubená kola s.r.o. jsou oprávněny použít kteroukoliv platbu objednavatele k uhrazení nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti. Přednostně se hradí případné pohledávky z úroků z prodlení a smluvní pokuty.

4.7.
Objednavatel je povinen odškodnit Ozubená kola s.r.o. v případě poskytnutí chybných či neúplných údajů stran své registrace k DPH, na jejichž základě byl Ozubená kola s.r.o. sankcionován příslušnými státními autoritami.

4.8.
Veškeré úhrady do hodnoty 10000,- Kč se provádí výhradně v hotovosti. Výjimku mají společnosti, které již delší dobu s Ozubená kola s.r.o. spolupracují a nejsou ve finanční tísni. Pro případy, kdy částka převyšuje limit, vyhotoví Ozubená kola s.r.o. proforma fakturu s datem úhrady do termínu dokončení zakázky. Pokud nebude včas uhrazena, nebude zakázka vydána objednateli.

 

5. Práva třetích stran

5.1.
Objednavatel zprošťuje Ozubená kola s.r.o. veškeré případné odpovědnosti pro případ eventuálního porušení práv třetích osob, k němuž by došlo splněním zakázky objednavatele.

 

6. Skladování výrobních podkladů

6.1.
Ozubená kola s.r.o. uskladní objednavatelovi výrobní podklady zdarma po dobu 12 měsíců. Ozubená kola s.r.o. je oprávněn zlikvidovat výrobní podklady, které nebyly během výše uvedeného období vyzvednuty, a to bez nutnosti uvědomění objednavatele.

6.2.
Ozubená kola s.r.o. neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či poškození uskladněných výrobních podkladů.

 

7. Výhrada vlastnického práva, doručování

7.1.
Zaslané/odebrané produkty zůstávají ve vlastnictví Ozubená kola s.r.o. až do zaplacení ceny nebo poslední splátky, teprve poté přechází vlastnické právo na objednavatele.

7.2.
Dodání produktů a odpovědnost za jejich poškození během přepravy se řídí podmínkami FCA (INTERCOMS 2000).

 

8. Reklamační režim

8.1.
Ozubená kola s.r.o. neakceptuje žádné reklamace stran kvality produktů s výjimkou níže uvedených případů

8.1.1.
Zjevné vady produktu je objednavatel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu ihned po zjištění, nejpozději však do 7 dnů od doručení. Skryté vady produktu, které nemohly být ani při pečlivé odborné kontrole objeveny do 7 dnů od dodání, je objednavatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od dodání.

8.1.2.
Ozubená kola s.r.o. má právo zkontrolovat reklamované produkty i prostřednictvím jím pověřených subjektů, a to buď u objednavatele anebo v prostoru Ozubená kola s.r.o., kam budou produkty zaslány (na náklady Ozubená kola s.r.o.).

8.1.3.
Pokud není reklamace oprávněná, Ozubená kola s.r.o. si bude účtovat náhradu nezbytně nutných nákladů.

8.1.4.
Pokud se dodané produkty vyznačují poškozením, které by mohlo být způsobeno transportem, nenese Ozubená kola s.r.o. za tyto produkty žádnou odpovědnost.

8.2.
Ozubená kola s.r.o. neakceptuje žádné reklamace stran kvantity produktů s výjimkou těch, které objednavatel podložil průkaznými dokumenty, a to do 48 hodin po dodání produktů.

 

9. Jurisdikce

9.1.
Veškeré eventuální spory stran zakázky či VODP se řídí českým právním řádem a budou řešeny u Krajského soudu Praha. Pokud se některá ujednání VODP stanou neplatnými, mají obě strany za povinnost nahradit je novou platnou úpravou, která se bude co nejvíce blížit hospodářskému smyslu obsaženému v neplatném ujednání.

9.2.
Pokud jsou sjednány odlišné podmínky pro příslušnou zakázku proti VODP musí být mezi Ozubená kola s.r.o. a objednatelem uzavřena písemná smlouva, která má přednostní právo proti VODP.

 

10. Ostatní ustanovení

10.1.
Pokud některé z podmínek VODP ve smlouvě nebudou z jakéhokoliv důvodu použity, nikterak to neovlivní platnost podmínek ostatních (ta zůstává zachována).

10.2.
Veškeré sporné otázky bude Ozubená kola s.r.o. a objednavatel řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor bude považován až za krajní řešení.

 

V Černošicích dne 1.1.2012